Filosofie bojových sportů – jde o sebeobranu nebo o vybití agrese?

obrazekLidé mívají často zkreslené představy ohledně filozofie bojových sportů. Tyto sporty neslouží pouze k sebeobraně nebo k vybití agrese, ale jedná se o způsob, kterým může člověk dosáhnout tělesné a duševní harmonie. Určitá skupina lidí vnímá bojové sporty pouze jako cestu k vybití agrese, ke které je zapotřebí náročný tréninkový program. Bojové umění není určeno k vybíjení agresivity. Je to cesta, která odkrývá a umožňuje zvyšovat možnosti. Je na každém člověku, jak naloží s nově získanými poznatky či schopnostmi.

 

Filosofie kung-fu

Kung-fu patří k nejstarším bojovým sportům. Součástí cvičení je Čhi-Kung, které vychází z čínské filosofie a učí, že lidským tělem prochází určitá energie, přičemž platí, že tato energie je vlastní každému člověku nebo obecně živému organismu. Člověk, který si tuto energii uvědomuje, ji může různými způsoby usměrňovat. V praxi to pak vypadá tak, že člověk může dosáhnout určité míry nezranitelnosti těla, kdy je schopen rozlomit hlavou betonovou desku. Cvičení Čhi-Kung tkví v dechových cvičeních. Obdobná dechová cvičení se používají v józe, kdy se pomocí nich vyznávají určitá božstva. Cílem je dosažení duchovního osvícení.

Filosofie karate

Ty nejvíce podstatné ideologické prvky karate byly převzaty z Číny z buddhismu, konfucianismu a taoismu. Buddhismus ovlivnil karate především myšlenkou smíření se se smrtí. Přímý vliv konfucianismu lze u karate spatřovat především ve vztahu učitel – žák. Taoismus obohatil toto bojové umění o myšlenku harmonie s přírodou. Hlavní cesta opravdových mistrů karate spočívá v odložení činnosti mysli, zbavení se myšlenek a vůle, osvobození od představ, iluzí. Cílem je dosažení stavu, kdy my budeme ovládat mysl, nikoliv mysl nás. To lze označit jako absolutní jednotu myšlení a jednání.

Filosofie jiu-jitsu

Jiu-jitsu je bojové umění, které vzniklo pro potřeby japonské vojenské kastysamuraje. Tento způsob boje samurajové používali v případě, že nebyli ozbrojeni. Filosofie jiu-jitsu stojí na základě několika axiomů. Prvním axiomem je, že cílem střetnutí samurajů je setnutí protivníka. Druhým axiomem je používání nohou a rukou jako mečů. Třetím axiomem je předpoklad, že protivník je větší, silnější, máme tedy pouze jednu šanci. Posledním axiomem je, že protivník není nikdy sám. Z uvedených axiomů plyne, že ve výuce je kladen velký důraz na studium techniky a na minimalizaci času na jednoho protivníka.

Filosofie aikido

Toto bojové umění je uměním smíru. Učí, jak konflikt vyřešit, nikoliv jej vytvořit. Ten, kdo myslí na boj, ztrácí své spojení s vesmírem. Obrana ve stylu aikido spočívá v dynamice pohybů.

Filosofie krav maga

Krav maga je moderní bojové umění. Sebeobranné techniky jsou koncipovány tak, aby odpovídaly potřebám dnešního dynamicky se vyvíjejícího světa. Jedná se o logický přístup k řešení konfliktních situací. Krav maga dává možnost osvojit si poměrně vysoký stupeň dovedností za relativně krátký časový úsek. Základním cílem je vyhýbat se zranění, v případě zranění je cílem paralyzovat protivníka. Filosofie krav maga spočívá v ovládání svého ega, v kontrole pohnutek vlastní mysli, ve schopnosti přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny někoho dalšího. Další přístup bojového umění krav maga tkví ve schopnosti správně reagovat. Trénovaný praktik nemusí nezbytně působit protivníkovi zranění.

Kategorie: Cvičení, sport Autor: admin
Vaše názory k článku (0)
Seřadit: